Saigon123.com Đánh giá - Love, trust and respect

Saigon123.com - Love, trust and respect

0

Đánh giá:
I am a fun loving man, jovial, lovely and passionate.I think of myself as being clever but harmless. my Hobbies include jogging, baseball, music, horseback riding, soccer, traveling, golfing

Chuyên gia:
I'm looking for a true intimate and meaningful relationship where there is love, passion, respect and romance.

Nguyên cứu:
I am looking for a woman whom I will love with all my heart, the woman that I will spend the rest of my life.

Cares1110 khuyên không dùng Saigon123.com tới bạn bè/ người thân

0 B́nh luận

Không có b́nh luận nào về


B́nh luận về đánh giá

  • email của bạn không thể thấy bởi thành viên khác

Thông báo tôi khi ai đó b́nh luận về đánh giá này